بررسی میزان اثربخشی درس پژوهی بر پیشرفت تحصیلی ریاضی دانش آموزان و ارتقای صلاحیتهای حرفه ای معلّمان پایه ششم ابتدایی
کد مقاله : 1283-LS (R1)
نویسندگان:
مهدی شفائی *1، یوسف ساجدی فر2، حمید مهماندوست3، سوسن اسماعیلی4
1تبریز-چهارراه مارالان -کوچه بابا -پلاک 30-طبقه 2
2معاون آموزش ابتدایی ناحیه یک تبریز
3مدرس دانشگاه فرهنگیان-تبریز
4آموزگار شاغل در آموزش و پرورش
چکیده مقاله:
پژوهش حاضر با هدف بررسی و شناسایی میزان اثر بخشی برنامه های درس پژوهی بر معلمان و دانش آموزان در ماده درسی ریاضی پایه ششم در مدارس ابتدایی ناحیه یک تبریز و ارائه راهکارهای سازنده برای بهبود وضعیت تحصیلی دانش آموزان صورت پذیرفته است. در این پژوهش، درس پژوهی به عنوان متغیّر مستقلّ و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و ارتقای صلاحیت حرفه ای معلّمان به عنوان متغیّر وابسته در نظر گرفته شده است ؛ روش تحقیق، از نوع تحقیقات توصیفی است و برای جمع آوری اطّلاعات همانند روش های معمول و رایج در بیشتر مطالعات میدانی از پرسشنامه استفاده شده است؛ این پژوهش به صورت انتخاب تصادفی معلّمان و دانش آموزان مدارس ابتدایی پسرانه و دخترانه در دو گروه آزمایش و کنترل و به تعداد (12معلم و 245دانش آموز) ، در دو گروه همتا قرار داده شده و روش نمونه گیری از نوع نمونه گیری خوشه ای می باشد. به طوری که علاوه بر تحلیل و بررسی اثر بخشی مقوله ی درس پژوهی بر متغیّرهای کمّی ،بررسی واکنش های معلّمان و دانش آموزان را نیز مدّ نظر قرار می دهد ؛ داده های جمع آوری شده با استفاده از شاخص های آمار توصیفی مانند فراوانی ، درصد فراوانی ، میانگین ، انحراف استاندارد و نمودار میله ای مورد تجزیه و تحلیل استدلالی و استنباطی قرار گرفته است . تجزیه و تحلیل داده های پژوهش بیانگر این است که فرایند درس پژوهی ، با فراهم کردن زمینه برای توسعه ی حرفه ای معلّمان ، تأثیر بسیار مثبت معناداری در تشویق دانش آموزان به درس و رضایتمندی دانش آموزان از روند تدریس دارد.
کلیدواژه ها:
درس پژوهی- پیشرفت تحصیلی دانش آموزان –صلاحیت حرفه ای معلّمان –درس ریاضی
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است